Algemene voorwaarden Diversity shop

Diversityshop.nl is een handelsnaam van Seba cultuurmanagement bv. Indien een opdrachtgever een bestelling plaatst bij diversityshop.nl zijn de volgende leveringsvoorwaarden van toepassing:

Prijs
De prijzen van goederen die op diversityshop.nl zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Levering
Seba cultuurmanagement bv is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
De door Seba cultuurmanagement bv opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan opdrachtgever.

Reclames en aansprakelijkheid
De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Seba cultuurmanagement bv daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Seba cultuurmanagement bv de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Seba cultuurmanagement bv te retourneren. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, zonder sporen van gebruik, in de originele verpakking, voor verzending deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd, met de geprinte bevestigingsmail en factuur bijgevoegd.

Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Seba cultuurmanagement bv geleverde producten worden door opdrachtgever volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Seba cultuurmanagement bv garandeert niet dat de aan opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en Seba cultuurmanagement bv, dan wel tussen Seba cultuurmanagement bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en Seba cultuurmanagement bv, is Seba cultuurmanagement bv niet aansprakelijk.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Seba cultuurmanagement bv ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Seba cultuurmanagement bv gehouden is tot enige schadevergoeding.